ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ (ΑΝΑΛΥΤΗ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,-Ψ.Ν.Θ./ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με το αρ. πρωτ.20293/21-10-2019, έγγραφο του Εργαστηρίου Ιατρικής Βιοπαθολογίας  πρόκειται να προβεί σε συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ταινιών ούρων με τον συνοδό εξοπλισμό,  με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές  που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

H ετήσια κατανάλωση ταινιών ούρων είναι περίπου 15.000 τεμ. και το προϋπολογισθέν κόστος  2.500,00- 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Η εταιρεία θα αναλάβει το κόστος της διασύνδεσης με το  LIS σύστημα του Εργαστηρίου.    

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι 06-11-2019, ημέρα Τετάρτη  και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56 429, Θεσσαλονίκη, Fax : 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 07-11-2019, ημέρα  Πέμπτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Εργαστήριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας  του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324135-6.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 01/11/2019                                                                   

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ           
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ           

Διαθέσιμα αρχεία