ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΑΦΕ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17η /12-09-2019 απόφαση συνεδρίασης του  Δ.Σ. (θέμα 48ο), πρόκειται να προβεί σε συλλογή προσφορών με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 180 κιλών στιγμιαίου καφέ,  για τις ανάγκες των δομών και κλινικών του νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, για τη σίτιση των ασθενών 

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 20-09-2019, ημέρα Παρασκευή και έως τις 14.00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη, Fax:2313324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 23-09-2019, ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την  Αποθήκη Τροφίμων του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324203.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Θεσσαλονίκη 16/09/2019

Διαθέσιμα αρχεία