ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα με την αρ.17η/12-09-2019 (θέμα 49ο) απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ., πρόκειται να προβεί σε  συλλογή προσφορών με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των οχημάτων του Νοσοκομείο,  ποσού 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με έναρξη την  01-10-2019 έως 31-01-2020

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της όποιας σύμβασης συναφθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πριν από τη λήξη της,  χωρίς επιπλέον αποζημίωση της εταιρείας, εφόσον προκύψει σύμβαση με την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 20-09-2019, ημέρα Παρασκευή  και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη, Fax:2313324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 23-09-2019, ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το  Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ.,όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 17/09/2019                                                                  

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                                                                        

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Διαθέσιμα αρχεία