Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για Υγειονομικές Υπηρεσίες στο Χώρο Εργασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, CPV (85147000-1)

Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για Υγειονομικές Υπηρεσίες στο Χώρο
Εργασίας (Γιατρός Εργασίας), για ένα (1) έτος, CPV (85147000-1), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης).