Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, CPV (71317200-5)

Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας
(Τεχνικός Ασφαλείας), για ένα (1) έτος, CPV (71317200-5), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης).