Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, CPV (39830000-9)

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, CPV (39830000-9)