Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με αντικείμενο την ¨ Προμήθεια μηχανήματος Μονοπολικής-Διπολικής Διαθερμίας 120 W

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με αντικείμενο την ¨ Προμήθεια μηχανήματος Μονοπολικής-Διπολικής Διαθερμίας 120 W ¨ για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» , CPV 33141620-2.
Σας γνωρίζουμε ότι η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.» προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με αντικείμενο την ¨ Προμήθεια Μηχανήματος Μονοπολικής-Διπολικής Διαθερμίας 120 W ¨ για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Γραφείο 11, κτίριο Διοίκησης), Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 19ης/20-08-2020 (θέμα 60ο) ΑΔΑ: ΨΠΕ646906Α-Ω4Ψ τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», με θέμα: έγκριση α) των Τεχνικών Προδιαγραφών και β) της Διενέργειας απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την ¨ Προμήθεια μηχανήματος Μονοπολικής-Διπολικής Διαθερμίας 120 W ¨ για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», προϋπολογισθείσας δαπάνης #3.900,00 €# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 473/07.08.2020 (6ΜΠΖ46906Α-3ΞΗ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 9749, με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 της αναθέτουσας αρχής.

Οι προσφορές υποβάλλονται, υπό τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις:

 1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
 2. Πλήρη στοιχεία αποστολέα.
 3. Αριθμό πρωτοκόλλου και τίτλο της πρόσκλησης.
  4.Πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την ανάθεση
 4. Καταληκτική ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
  α) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.psychothes.gr/diagonismoi .
  β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
  γ) στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
  Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00΄ π.μ. έως 14:00΄μ.μ., στο τηλ.2313 324377 (αρμόδιος υπάλληλος: Κωνσταντινίδης Βασίλειος).
  Οι προσφορές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και προϋποθέσεις των Παραρτημάτων της παρούσης και ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη της αποσφράγισης τους από την αρμόδια Επιτροπή.
  Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ
  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την17 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
  Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να αποσφραγισθούν.
  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Διαθέσιμα αρχεία