Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Επανάληψη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο την ¨Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίων¨ στα κτίρια της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και των δομών αυτής, CPV 50712000-9.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Επανάληψη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο την ¨Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίων¨ στα κτίρια της Οργανικής  Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  και των δομών αυτής,  CPV 50712000-9.

Σας γνωρίζουμε ότι η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.» προκειμένου να προβεί σε Επανάληψη της απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  ¨Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίων¨ στα κτίρια της Οργανικής  Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν τεχνικοοικονομική προσφορά  στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Γραφείο 11, κτίριο Διοίκησης), Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη.

Η Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 30ης/26-11-2020 (θέμα 86ο) ΑΔΑ: ΨΛΙΧ46906Α-36Ξ τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  24%  (12.903,23 € πλέον του Φ.Π.Α.).

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Διαθέσιμα αρχεία