Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβούλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (DPO) CPV (85312300-2), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.709,68€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 17.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.419,36€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 34.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ – ΚΟΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022».

Μετάβαση στο περιεχόμενο