Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια «Τεσσάρων (4) κλιματιστικών»

Σχετ.: Το Απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 1ης/11-01-2019 θέμα Έκτακτο 2ο Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης των προσφορών της με αριθμ Πρωτ. 26898/13-12-2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού CPV 31710000-6».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με τίτλο «Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB area’s deprived communities» και ακρωνύμιο «Equal2Health», από την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, MIS 5022591, ενάριθμος έργου: 2017ΕΠ20860039, πραγματοποιεί συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής, των αναγραφόμενων στο Παράτημα Α της παρούσας πρόσκλησης.  

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά στην Ελληνική γλώσσα για το ανωτέρω προϊόν, έως 11/02/2019 και ώρα 10:00μμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).

 Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτόκολλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6, κτίριο Διοίκησης). 

Διαθέσιμα αρχεία