Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού εσωτερικών χώρων και κοινόχρηστων χώρων διαμερισμάτων εξωτερικών δομών του Ψ.Ν.Θ.

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ¨Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου¨ (Ψ.Ν.Θ.)  προτίθεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων και κοινόχρηστων χώρων των διαμερισμάτων που διαμένουν ένοικοι των εξωτερικών δομών του, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η ανωτέρω ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, με παραχώρηση κατ΄ αποκλειστικότητα  του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν. 2716/1999, για την κάλυψη αναγκών των εξωτερικών Δομών  της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α, 24%, και θα βαρύνει τον οικείο Κωδικό προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2019.

Οι γενικοί όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεσης σύμβασης αναφέρονται στα   Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6, κτίριο Διοίκησης) έως και την 19 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ .

Διαθέσιμα αρχεία