ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε συνάντησηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου equal2health

Η «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΕΒΕ» διοργανώνει συνάντηση
εργασίας με φορείς και επαγγελματίες στους τομείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας με
στόχο την κατανόηση των παραγόντων και προτάσεις προκειμένου να μειωθούν τα
εμπόδια της ισότιμης πρόσβασης στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για
μειονεκτικές και απομονωμένες κοινότητες και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, στην περιοχή
εφαρμογής του Προγράμματος CP INTERREG V-A Greece-Bulgaria (διασυνοριακή
περιοχή με Βουλγαρία & ΠΕ Θεσσαλονίκης).

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μείωση των ανισοτήτων
πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις κοινωνικά σημαντικές ασθένειες
στις υποθαθμισμένες/μειονεκτικές κοινότητες στην διασυνοριακή περιοχή του
Προγράμματος (Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant
diseases at CB Area’s deprived communities)» και ακρώνυμο «equal2health» που υλοποιείται στο πλαίσιο το Προγράμματος Συνεργασίας “CP INTERREG V-A Greece-
Bulgaria 2014-2020”.

Διαθέσιμα αρχεία