ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα με την αρ. 11η /14-05-2020 Απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου,  πρόκειται να προβεί σε διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια  266 στολών του νοσηλευτικού προσωπικού στα μεγέθη και τεμάχια όπως αναφέροντα στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

ΜΕΓΕΘΗΑΝΔΡΙΚΑΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
XS4
415
M1044
3061
XL3645
XXL89

Ο προϋπολογισμός  δαπάνης είναι της τάξης των 16,00€ ανά τεμάχιο (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής.  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την αρ.πρωτ.8195/24-04-2020(ΑΔΑ: ΨΗΛΝ46906Α-ΨΗ6) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ.,  μέχρι τις 29-05-2020, ημέρα Παρασκευή και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη).

Εμπρόθεσμες είναι οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από τη Δ/νση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324608 και 334.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ

Διαθέσιμα αρχεία