ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των οχημάτων του Νοσοκομείου, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν την προσφορά τους. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα  με την αρ. 8η /15-04-2020 Απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΘ2Ε46906Α-7ΔΙ), περί έγκρισης διενέργειας της παραπάνω προμήθειας προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) του υπό προμήθεια είδους (αμόλυβδης βενζίνης) κατά Νομό,  του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης αυτών.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την αρ. 7299/13-04-2020 (ΑΔΑ:6ΖΖ546906Α-ΧΑΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους και θα συνοδεύονται

απαραίτητα από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα….., νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της όποιας σύμβασης συναφθεί μετά την ολοκλήρωση της οποιασδήποτε τακτικής διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο μας για την προμήθεια καυσίμων, πριν από τη λήξη της,  χωρίς επιπλέον αποζημίωση της εταιρείας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ.,  μέχρι τις 29-04-2020, ημέρα Τετάρτη   και έως τις 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη).

Εμπρόθεσμες είναι οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

 Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το  Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Θεσσαλονίκη 24/04/2020                                                    

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Διαθέσιμα αρχεία