ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ.,(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με τις αρ. 35/Δ4/08-04-2020 και 37/Δ4/15-04-2020 Αιτήσεις Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, της Αποθήκης Γενικού Υλικού πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες των τμημάτων του ΨΝΘ:

  • 4.000 ΤΕΜ.  ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ρολά 100-140gr ( ±5) όχι ανακυκλωμένο από 100% χημικό

             ευκασμένο πολτό, σε συσκευασία 20-40 τεμάχια   

  • 300 Λίτρα ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ σε συσκευασία 2-5 λίτρα

              Οι προδιαγραφές για το είδος αυτό βρίσκεται στο έγγραφο που ακολουθεί.

Με  προϋπολογισμό δαπάνης για τα δύο παραπάνω είδη συνολικού ποσού 1.700,00€ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής.  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την αρ. 7845/22-04-2020 (ΑΔΑ:6Δ7146906Α-Ν7Κ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

  • 400 ΤΕΜ. ΚΥΤΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ χάρτινα 60 λίτρων από σκληρό χαρτόνι και 

               σακούλα κίτρινη με κλείστρο ασφαλείας

Με  προϋπολογισμό δαπάνης συνολικού ποσού 950,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής.  

Η πληρωμή του προμηθευτή για το παραπάνω είδος θα γίνει σύμφωνα με την αρ. 8192/22-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΒ946906Α-ΚΣΛ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., μέχρι τις 29-04-2020, ημέρα Τετάρτη  και έως τις 14:00 μ.μ., στη διεύθυνση Λαγκαδά 196, 56430 Σταυρούπολη. 

Εμπρόθεσμες είναι οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Θεσσαλονίκη 23/04/2020                                                                   

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                      
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ                                                                         

Διαθέσιμα αρχεία