ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα με την αρ. 463η /23-03-2020 Απόφαση Διοικήτριας περί έγκρισης διενέργειας της απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες  των εξωτερικών δομών του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με διάρκεια έως 31-12- 2020 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής.  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την αρ. 5701/20-03-2020(ΑΔΑ:ΨΞΨΩ46906Α-Μ90) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της όποιας σύμβασης συναφθεί μετά την ολοκλήρωση της οποιασδήποτε τακτικής διαγωνιστικής διαδικασίας, πριν από τη λήξη της,  χωρίς επιπλέον αποζημίωση της εταιρείας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ.,  μέχρι τις 31-03-2020, ημέρα Τρίτη   και έως τις 13:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430, Θεσσαλονίκη).

Εμπρόθεσμες είναι οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το  Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 24/03/2020                       

               

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ

                            

Διαθέσιμα αρχεία