ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ.,(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με την αρ. 23/Δ4/19-03-2020 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών,  της Αποθήκης Γενικού Υλικού πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών:

1000  ΤΕΜ. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000cc

  500  ΤΕΜ. ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ  2000cc με κάνουλα εκκένωσης τύπου (Τ)

2000  ΤΕΜ. ΠΟΔΙΕΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

  450  ΤΕΜ. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ  (Νο 14, Νο 16 και

                      Νο 20 από 150 ΤΕΜΑΧΙΑ )

1000  ΤΕΜ.  ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ BIC METAL ΜΟΝΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ       

Με  προϋπολογισμό δαπάνης συνόλου 1500,00€ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την αρ. 5570/12-03-2020(ΑΔΑ:Ω6ΜΖ46906Α-ΞΡΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., μέχρι τις 27-03-2020, ημέρα Παρασκευή  και έως τις 13:00 μ.μ., στη διεύθυνση Λαγκαδά 196, 56430 Σταυρούπολη,  Θεσσαλονίκη.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 24/03/2020                                                                         

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                      
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ                                                                         

Διαθέσιμα αρχεία