ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ¨Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου¨ (Ψ.Ν.Θ.) προκειμένου να προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου για «Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης, παρέχοντας ο υποψήφιος Ανάδοχος ένα (1) άτομο, με 8ωρη ημερήσια απασχόληση», για ένα έτος, για τις ανάγκες του τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6, κτίριο Διοίκησης) Λαγκαδά 196 T.K. 564 30 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη.
Η ανωτέρω ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, με παραχώρηση κατ΄ αποκλειστικότητα του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν. 2716/1999, για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Πληροφορικής της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 13.306,45 € πλέον του Φ.Π.Α, 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και θα βαρύνει τον οικείο Κωδικό προϋπολογισμού 0419 του Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2020.
Οι γενικοί όροι και η περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών της υπό ανάθεσης σύμβασης αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της υπηρεσίας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6, κτίριο Διοίκησης) έως και την 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ .

Διαθέσιμα αρχεία