ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απεξαρτημένα άτομα ή άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης σε α΄ κύκλο υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Βιολογική Καλλιέργεια και στην Ανακύκλωση/Επανάχρηση

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της πράξης: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041635 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

προσκαλεί

για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Ά κύκλο υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης είκοσι (20) ωφελούμενους της ομάδας στόχου: «Απεξαρτημένα άτομα ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης» για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και την πιστοποίησή τους από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

1) Βιολογική Καλλιέργεια, δέκα (10) άτομα και

2) Ανακύκλωση/Επανάχρηση, δέκα (10) άτομα,

Για την ολοκλήρωση της κατάρτισης προβλέπονται συνολικά 300 ώρες για κάθε κατάρτιση (100 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 200 ώρες πρακτικής άσκησης) με εκπαιδευτικό επίδομα 4,70€ ανά ώρα κατάρτισης. Σύνολο εκπαιδευτικού επιδόματος 1.410€ μεικτά, με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης.

1Βιολογική καλλιέργειαανεξάρτητου εκπαιδευτικού επίπεδου
2Ανακύκλωση/επανάχρησηανεξάρτητου εκπαιδευτικού επίπεδου

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τον Α΄κύκλο: 

έως  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     22/01/2021    και ώρα 24:00.

Email: protokolo@psychothes.gr               

Τηλ. επικοινωνίας :  2313324382 και 2310668616

Η Διοικήτρια

Διαθέσιμα αρχεία