ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια υλικών ως μέτρα προσωπικής προστασίας κατά του covid-19

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ¨Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου¨ (Ψ.Ν.Θ.) προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια υλικών ως μέτρα προσωπικής προστασίας κατά του covid-19, στο πλαίσιο της 3ης τροποποίησης σύμβασης επιχορήγησης και παραρτημάτων της εταιρικής Συμφωνίας του έργου με το ακρωνύμιο «Equal2health» και κωδικό ΟΠΣ 5022591 που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Greece -Bulgaria 2014-2020», προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Γραφείο 11, κτίριο Διοίκησης), Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικών της 24ης/17.09.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου θέμα 39ο « Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 17ης/30-07-2020 (θέμα 51ο) συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» με θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών και συγκρότησης Επιτροπών στο πλαίσιο της 3ης τροποποίησης σύμβασης επιχορήγησης και παραρτημάτων της εταιρικής Συμφωνίας του έργου με το ακρωνύμιο «Equal2health» κωδικό ΟΠΣ 5022591, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Greece -Bulgaria 2014-2020», προϋπολογισμού δαπάνης #3.280,00 €# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», μέσω πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 208/6 με κωδικό έργου 2017ΕΠ20860039.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 534/25.09.2020 (ΨΥΕΜ46906Α-ΗΨΣ (Κ.Α.Ε. 9429) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους της παρούσας.

Διαθέσιμα αρχεία