ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019», CPV (79212100-4), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη το Έργο «Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, και τα οποία βασίζονται στις Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3329/05, όπως ισχύουν, για τα Νοσοκομεία Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),

και προσκαλεί όσες εταιρείες ή ενδιαφερόμενους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν έγγραφη προσφορά.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό του Έργου, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6, κτίριο Διοίκησης) έως και την 02 Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ . Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαθέσιμα αρχεία