ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 6 ης /13-04-2018 (θέμα 95 ο ) με ΑΔΑ: Ω5ΤΔ46906Α-ΡΥΘ Απόφασης του Δ.Σ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών Ετήσιας συντήρησης των Λεβητοστασίων του Ψ.Ν.Θ. και των δομών του, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προσκαλεί όσες εταιρείες ή ενδιαφερόμενους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν έγγραφη προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά
στο Παράρτημα Α΄ του επισυναπτόμενου αρχείου. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσιών, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου έως και την 30 Απριλίου 2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ .