ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο την εκπόνηση δύο εμπειρογνωμοσύνων στο πλαίσιο των Παραδοτέων 3.1.3 και 4.1.1 της Πράξης με ακρωνύμιο Equal2Health που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Σας γνωρίζουμε ότι η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.» προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο την εκπόνηση δύο εμπειρογνωμοσύνων στο πλαίσιο των Παραδοτέων 3.1.3 και 4.1.1 της Πράξης με τίτλο «Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB Area’s deprived communities (Μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις κοινωνικά σημαντικές ασθένειες στις υποβαθμισμένες / μειονεκτικές κοινότητες στην διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο «Equal2Health» και κωδικό ΟΠΣ 5022591, η οποία έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στο Μπλαγκόεβγκραντ στις 16 Μαρτίου του 2017.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Καθαρή αξία: 18.548,39€ και Φ.Π.Α.: 4.451,61€).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», μέσω πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 208/6 με κωδικό έργου 2017ΕΠ20860039.

Διαθέσιμα αρχεία