ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ // Αγορά Δίκυκλης Μοτοσυκλέτας

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την «Αγορά Δίκυκλης Μοτοσυκλέτας CPV (34410000) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.048.39 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 7.500,00 € με ΦΠΑ και Οχήματος VAN CPV(34130000) προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.177.42 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 27.500,00 € με ΦΠΑ, για τις ανάγκες της οργανικής μονάδας «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

Διαθέσιμα αρχεία