ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Για ¨Υπηρεσίες Καθοδήγησης και Παροχής Συμβουλών¨ (DPO), CPV 85312300-2, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου με τον “Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) – GDPR της Ε.Ε. 2016/679”, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Διαθέσιμα αρχεία