ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» CPV (45320000-6), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 .

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), προκειμένου να αναθέσει τις Υπηρεσίες για «Εργασίες Στεγανοποίησης Δώματος και Αποκατάστασης Διαρροών και Υγρασιών στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα» CPV (45320000-6), για τις ανάγκες της οργανικής μονάδας «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου ενιαίου κοινού πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 € άνευ ΦΠΑ , ήτοι 12.400,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προσκαλεί όσες εταιρείες ή ενδιαφερόμενους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν τεχνικό-οικονομική προσφορά.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό του αντικειμένου της παρούσης, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6, κτίριο Διοίκησης) έως και 11 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ .