ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005 «Αρμοδιότητες Διοικητή», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 4316/14
 2. Την αριθ. Υ4α/οικ. 123893/31-12-2012 (ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τ.β) Υπουργική Απόφαση περί Ενοποιημένου Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
 3. Την αριθ. Γ4β/ΓΠ/οικ.28450/12-04-2019 (ΦΕΚ 247/07-05-2019, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) κοινή Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με την οποία διορίστηκε Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
 4. Την αριθ. 3781/18-2-2020 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρ΄ Αρειω Πάγω, με έμμισθη εντολή για το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 5. Την έκτατη και απρόβλεπτη συνθήκη λόγω SARS COV-2 καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της νόσου
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
  Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για την προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης δικηγόρου παρ΄ Αρειω Πάγω, με έμμισθη εντολή για το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κατά (1) ένα μήνα, δηλαδή έως και 22.4.2020.
  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
  ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Διαθέσιμα αρχεία