ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό για την προμήθεια Γάντια Χειρουργικά (CPV:33141420-0), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, στα Νοσοκομεία: α) Γ.Ν.Θ. «¨Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και β) Γ.Ν.Θ. «¨Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ –Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).