Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση για την ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας των Κτιριακών εγκαταστάσεων και των Εξωτερικών Δομών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» –Ψ.Ν.Θ

Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση με προσφορές σε Ευρώ για την ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας των Κτιριακών εγκαταστάσεων και των Εξωτερικών Δομών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» –Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 186.392,87 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Ενιαίου Διαγωνισμού της 3ης Υ.ΠΕ., τη δυνατότητα δίμηνης μονομερούς παράτασης.

Διαθέσιμα αρχεία