ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ COVID-19

Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του N.4412/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει & τις περί Προμηθειών Δημοσίου διατάξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών, όπως περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

A/AΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΠΟΣΟΤΗΤΑΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ COVID-19
1Υπηρεσία

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

Διαθέσιμα αρχεία