ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No 006/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός σε Ευρώ μέχρι του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00 € με ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή κατ’ άτομο ημερησίως 7,50 €) για την ανάθεση Υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων με CPV (55322000-3), στα Οικοτροφεία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ–Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) (ΚΑΕ 0899), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για ένα (1) έτος σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014, υπογράφοντας σύμβαση ανατιθέμενη κατ΄ αποκλειστικότητα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4412/2016.