ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ., (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 24/Δ4/23-03-2020 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών της Αποθήκης Γενικού Υλικού, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, για είδη καθαριότητας και απολύμανσης για τις ανάγκες  των κλινικών και δομών του ΨΝΘ. Οι προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη βρίσκονται στο έγγραφο που ακολουθεί.

  • 480  Λίτρα   ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ,  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ

                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΑΛΔΕΫΔΕΣ

  • 400  Λίτρα   ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ     ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ

  • 72  Τεμ.     ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ

Προϋπολογισμός δαπάνης συνoλικού ποσού 6.200€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής.  

 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με την αρ. 7305/22-04-2020(ΑΔΑ:ΩΔΣ046906Α-ΨΨΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., μέχρι τις 29-04-2020, ημέρα Τετάρτη   και έως τις 14:00 μ.μ., στη διεύθυνση Λαγκαδά 196, 56430 Σταυρούπολη,  Θεσσαλονίκη.

Εμπρόθεσμες είναι οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Θεσσαλονίκη 23/04/2020                                                                         

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ      
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ                                              

Διαθέσιμα αρχεία