ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡIΘΜ. No 015/2016

Πρόχειρος κοινός διαγωνισμός για “Υπηρεσίες Οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου (Ορκωτών Ελεγκτών) χρήσης 2015” CPV (79212100-4)