ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 008/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 75278

Διαθέσιμα αρχεία