Διενέργεια 2ης Φάσης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» -Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)  σε εφαρμογή των άρθρων 46 & 47 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογής στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), πρόκειται  να διενεργήσει κοινό διαγωνισμό για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (CPV:33141420-0), προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 125.000,00€ με το Φ.Π.Α.

Με την παρούσα πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση, το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις συνημμένες Τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη συλλογή ενδεχομένων εποικοδομητικών σχολίων-παρατηρήσεων-απόψεων, επί του περιεχομένου αυτών στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ανταπόκρισης της αγοράς με την ευρύτερη συμμετοχή υποψήφιων οικονομικών φορέων.

Η υποβολή τεκμηριωμένων παρατηρήσεων και επισημάνσεων στους όρους των προδιαγραφών θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη επιθυμητού και υγιούς ανταγωνισμού, τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων των ειδών και ενδεχομένως τη μη έκθεση σε κίνδυνο του διαγωνισμού από τυχόν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης για τις αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές ορίζεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και θα γίνει η τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτημένη:

– στον ιστότοπο του Νοσοκομείου: www.psychothes.gr

– στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

– στο ΚΗΜΔΗΣ

– στο ΕΣΗΔΗΣ

Το Νοσοκομείο και δη η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση αλλά θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τροποποιημένες Τεχνικές προδιαγραφές.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο πεδίο Διαβουλεύσεις.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Διαθέσιμα αρχεία