Διενέργεια Διαγωνισμού με αντικείμενο τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας Κοινού Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015, (CPV 79212100-4.) για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου.

 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 07 Δεκεμβρίου 2015 έως 14 Δεκεμβρίου 2015.

Διαθέσιμα αρχεία