ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.ΠΕ) ΤΟΥ Ν. 2716/1999, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ CPV 55321000-6 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Ημερομηνία : 24/10/2019 Ημέρα : Πέμπτη
Ώρα : 14.00 πμ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ημερομηνία : 25/10/2019 Ημέρα : Παρασκευή Ώρα : 09.00 πμ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών(Κτίριο Διοίκησης) του Ψ.Ν.Θ.  Λαγκαδά 196
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV (55321000-6)  
ΚΑΕ 0899
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α, 24%    
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τέσσερις  (4) μήνες.  

Διαθέσιμα αρχεία