ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ¨ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ¨

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 014/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ¨ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ¨ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ», ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ «Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 19ης/20-08-2020 (θέμα 61ο) συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την η επιλογή αναδόχου για την «ανάπτυξη mobile εφαρμογής ευαισθητοποίησης, αυτόαξιολόγησης και αυτοβοήθειας για εφήβους/νέους χρήστες παράνομων και νόμιμων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4820/21-08-2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5041758. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ με ενάριθμο έργου 2019ΕΠ00810141
Προϋπολογισμός: 56.693,54 € πλέον του Φ.Π.Α.
Γλώσσα Υποβολής Προσφορών: Ελληνική.
Χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών: εκατόν ογδόντα(180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως 17-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 564 30).
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 18-03-2021 ημέρα Πέμπτη & ώρα 10:00 πμ.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www. psychothes.gr  Διαγωνισμοί.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί ημεδαποί ή αλλοδαποί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντινίδης Βασίλειος, στο τηλέφωνο 2313 324377 fax: 2313 324375, email: promithies@psychothes.gr.
Θεσσαλονίκη 05-03-2021
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δρ. ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Διαθέσιμα αρχεία