ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ CPV 34114121-3 στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTEREGV-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με τίτλο «Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB area’s deprived communities» και ακρωνύμιο «Equal2Health από την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ¨Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου¨» MIS: 5022591, ενάριθμος έργου:2017ΕΠ20860039 Προϋπολογισμός 48.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Το έργο γίνεται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%)