ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 016/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ) CPV ( 79212100-4) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.600,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 016/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ) CPV ( 79212100-4) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.600,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.