ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV: 09100000-0)»

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 145.670,57€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 180.631,50€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ (6) ΕΞΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 218.505,85€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 270.947,25€ ΜΕ ΦΠΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΗΤΟΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ) ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ % ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, (ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ), ΟΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο