ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (CPV 70311000-4)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός  (Π.Δ.715/1979)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) Κύρια Δραστηριότητα: Υγεία
ΈΔΡΑ Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 564 30
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.psychothes.gr Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ανωτέρω διεύθυνση
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μίσθωση ακινήτων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 024/2019
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑ   6.250,00 € ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ( όπως αναλυτικά αναφέρεται στον Πίνακα της παρούσας Διακήρυξης)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 75.000,00 € (ευρώ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ  (5) ΕΤΗ 375.000,00 € (ευρώ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η οικονομικότερη προσφορά
ΔΕΙΓΜΑΤΑ Όχι
ΠΠΥΥ —-
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ   Πέντε έτη αρχόμενα από την υπογραφή της σύμβασης και την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, με δυνατότητα παράτασης τρία έτη
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσόν 3.750,00 €
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ίσο με το ένα εικοστό (1/20) του αιτούμενου ετήσιου μισθώματος
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Ημερομηνία: 03-10-2019 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Στην έδρα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών θα γίνει την Δευτέρα 07-10-2019, ώρα 10:00 π.μ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   www.diavgeia.gov.gr www.promitheus.gov.gr www. psychothes.gr Τμήμα ΠρομηθειώνΔιαγωνισμοί  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Τρίτη  17-09-2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Τρίτη  17-09-2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΨΝΘ   Τρίτη  17-09-2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 2 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 18-09-2019 & 20-09-2019
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 70311000-4
ΚΑΕ 0813

Διαθέσιμα αρχεία