ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ // ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
ΤΟΥ Ν. 2716/1999, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ, ΜΕ 8ΩΡΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΓΙΑ (2)ΔΥΟ ΕΤΗ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ (1) ΕΝΑ ΕΤΟΣ 13.709,68 € ΑΝΕΥ
ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 17.000,00 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ (1)ΕΝΑ ΕΤΟΣ , ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 41.129,04 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 51.000,00 €».

Διαθέσιμα αρχεία