ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 125.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής, ενταγμένος στον Ενιαίο – Κοινό Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών Διαχειριστικού έτους 2019, CPV: 33141420-0

Διαθέσιμα αρχεία