Διακήρυξη Συνοπτικού κοινού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη παρόχου συμβουλευτικών υπηρεσιών για την «Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) με παράλληλη παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), CPV 85312300-2, προϋπολογισμού 36.129,03 € χωρίς Φ.Π.Α. και 44.800,00 € με Φ.Π.Α., για ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών και των δύο οργανικών μονάδων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διαθέσιμα αρχεία