Διακήρυξη Συνοπτικού κοινού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια « Yφαντουργικών ειδών» CPV ( 39500000-7), προϋπολογισμού 40.322,58 € χωρίς Φ.Π.Α. και 50.000,00 € με Φ.Π.Α., για ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών και των δύο οργανικών μονάδων του Νοσοκομείου Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διαθέσιμα αρχεία