ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 2ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ANTIKEIMENO THN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 679/2016 (GDPR) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια διενέργειας του Συνοπτικού κοινού Διαγωνισμού με αντικείμενο την Ανάδειξη Παρόχου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών      Δεδομένων 679/2016 (GDPR), με παράλληλη παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), CPV 79417000-0, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των  Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τίθενται σε 2η Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από εταιρείες στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών από τις 26 Ιουνίου 2019 έως 02 Ιουλίου 2019. Η διάρκεια της 2ης διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 09 Αυγούστου 2019 έως 22 Αυγούστου  2019.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων δύναται να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@psychothes.gr καθώς και στο Fax : 2313 324375 του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, υπόψη κ. Κωνσταντινίδης Βασίλειος  τηλ. : 2313 324377.

Διαθέσιμα αρχεία