Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας (τεχνικός ασφαλείας) (CPV: 71317200-5)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» -Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)  σε εφαρμογή των άρθρων 46 & 47 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογής στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), προκειμένου να διενεργήσει κοινό διαγωνισμό για τις Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (CPV:71317200-5), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση όπως αυτές συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Η δημόσια διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών φορέων με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των  τεχνικών προδιαγραφών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Νοσοκομείου. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση tachmatzidoua@psychothes.gr και θα γίνει η τελική διαμόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο πλήρες σώμα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει αναρτημένη:

–           στον ιστότοπο του Νοσοκομείου: www.psychothes.gr

–           στη διαύγεια και

–           στο ΚΗΜΔΗΣ

 

Το Νοσοκομείο και δη η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση αλλά θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπηρεσιών.