Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (CPV: 90921000-9)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» -Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) σε εφαρμογή των άρθρων 46 & 47 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογής στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), προκειμένου να διενεργήσει κοινό διαγωνισμό για τις Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» όπως και σε όλες τις εξωτερικές εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και στο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο (CPV:90921000-9), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση όπως αυτές συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.