Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικών Ραντεβού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης .

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογής στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ανακοινώνει ότι τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικών Ραντεβού για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, (CPV: 7951000-2), χωρίς κόστος για το Νοσοκομείο.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα έξι (6) ημερών, ήτοι από 03-07-2020 έως 08-07-2020.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στον σύνδεσμο Γραφείο Προμηθειών ► Τεχνικές Προδιαγραφές Προς Διαβούλευση, και να υποβάλλουν τα τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις τους στο email: promithies@psychothes.gr, και klotsotirae@psychothes.gr.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. Η αρμόδια Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τα υποβληθέντα σχόλια και προτάσεις, δύναται να προβεί στην τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, τις οποίες θα αναρτήσει στην τελική τους μορφή στην ανωτέρω ιστοσελίδα για τυχόν επιπλέον σχόλια

Διαθέσιμα αρχεία